ابراز تاسف از تصمیم ترامپ_ به برجام متعهد می‌مانیم